Paslaugos ir įkainiai

    

 

Vidutinis suvartoto geriamojo vandens kiekis (norma)

 

Vadovaujantis LR Vyriausybės patvirtintu Atsiskaitymo už patiektą geriamajį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo 4 punktu UAB ,,Anykščių vandenys’’ vartotojams, kuriems dėl techninių ir kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomųjų geriamojo vandens apskaitos prietaisų, nustatė savo veiklos teritorijoje vidutinį suvartojamo geriamojo vandens kiekį (normą):

1,78 m3 vienam gyventojui per mėnesį.

Nustatytas vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis ( norma ) taikomas nuo 2017 m. vasario mėn. 1 d.

 

 

UAB „ANYKŠČIŲ VANDENYS“

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainos 

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymu ir kitais norminiais teisės aktais, UAB „Anykščių vandenys“ perskaičiavo Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 26 d. Nr. 1-TS-229 sprendimu nustatytas geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo bei pardavimo paslaugų kainas litais į eurus, kurios įsigaliojo nuo 2015 m. sausio 1 d.

Gyventojams :

1. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo bute

 

Kaina be PVM

Kaina su PVM

 Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas,   iš to skaičiaus  3,10 €/m3 3,75 €/m3

- geriamojo vandens tiekimas        

 1,17 €/m3 1,41 €/m3
- nuotekų tvarkymas 1,93 €/m3 2,34 €/m3
 Pardavimo kaina daugiabučių namų gyventojams, kai apskaitos prietaisas priklauso vandens tiekėjui 1,06 €  butui      per mėnesį 1,28 € butui  per mėnesį
 Pardavimo kaina daugiabučių namų gyventojams,  kai apskaitos prietaisas ne vandens tiekėjo 0,79 €  butui     per mėnesį 0,96 € butui  per mėnesį

2. Vartotojų grupei, atsiskaitančiai pagal daugiabučio namo įvade įrengtus apskaitos prietaisus

 

Kaina be PVM

Kaina su PVM

 Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas, iš to skaičiaus  2,82 €/m3 3,41 €/m3
- geriamojo vandens tiekimas 1,06 €/m3 1,28 €/m3
- nuotekų tvarkymas 1,76 €/m3 2,13 €/m3
 Pardavimo kaina 3,06 € namui  per mėnesį3,70 € namui  per mėnesį

3. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas individualaus namo įvade

 

Kaina be PVM

Kaina su PVM

 Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas,   iš to skaičiaus

 2,82 €/m3

 3,41 €/m3
- geriamojo vandens tiekimas 1,06 €/m3 1,28 €/m3
- nuotekų tvarkymas 1,76 €/m3 2,13 €/m3
 Pardavimo kaina individualių namų gyventojams,  kai apskaitos prietaisas priklauso vandens tiekėjui 0,72 € apskaitos prietaisui per mėnesį 0,87 €  apskaitos prietaisui per mėnesį
 Pardavimo kaina individualių namų gyventojams,  kai apskaitos prietaisas ne  vandens tiekėjo 0,49 €  apskaitos prietaisui  per mėnesį 0,59 € apskaitos prietaisui     per mėnesį

4. Nuotekų surinkimo mobiliomis transporto priemonėmis 

 

Kaina be PVM

Kaina su PVM

 Nuotekų surinkimas 2,97 €/m3 3,59 €/m3    

Įmonėms:

1. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo abonentams

 

Kaina be PVM

 Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas,   iš to skaičiaus  2,92 €/m3
- geriamojo vandens tiekimas 1,16 €/m3
- nuotekų tvarkymas 1,76 €/m3
- pardavimo kaina apskaitos prietaisui per mėnesį 3,78 €

2. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo abonentams, perkantiems vandenį patalpų šildymui ir karštam vandeniui ruošti

 

Kaina be PVM

 Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas, iš to skaičiaus  2,82 €/m3
- geriamojo vandens tiekimas 1,06 €/m3
- nuotekų tvarkymas 1,76 €/m3
- pardavimo kaina apskaitos prietaisui per mėnesį 3,78 €

 

Lasas.jpg

Dėl seniūnijų gyventojams tiekiamo šalto vandens kainos subsidijavimo 

 

Anykščių rajono savivaldybės taryba  2014 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. 1-TS-382 nusprendžia

pakeisti Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. TS-202

 ,,Dėl seniūnijų gyventojams tiekiamo šalto vandens kainos subsidijavimo'' 1 punktą ir išdėstyti

jį taip:

Taikyti Anykščių rajono seniūnijų gyventojams 0,29 EUR (1,00 Lt ) dydžio kainos subsidiją

skaičiuojant nuo kiekvieno suvartoto kubinio metro vandens kainos (be PVM) nustatytos

Anykščių rajono  savivaldybės tarybos sprendimu.

Šis sprendimas įsigalioja euro įvedimo Lietuvos Respublikoje dieną.

Kainos subsidija netaikoma tų  seniūnijų  gyventojams, kuriems vanduo tiekiamas

įrengus nugeležinimo įrenginius:

 

Seniūnijos pavadinimas     

Gyvenvietės pavadinimas          

Nuo kada netaikoma      

 Anykščių N.Elmininkai 2011-07-01
 Ažuožeriai 2012-10-01
 Andrioniškio Andrioniškis 2008-12-01
 Debeikių Debeikiai 2008-12-01
 Leliūnai 2011-12-01
 Kavarsko Janušava 2011-12-01
 Svirnų II kaimas 2014-01-01
 Kavarskas 2013-12-01
 Kurklių Kurkliai 2009-11-01
 Staškūniškis 2013-02-01
 Skiemonių Katlėriai 2011-12-01
 Skiemonys 2011-12-01
 Mačionys 2011-12-01
 Svėdasų Auleliai 2014-09-01
 Daujočiai 2014-09-01
 Svėdasai 2015-04-01
 Vaitkūnai 2016-10-01
 Traupio Traupis 2013-02-01
 Klaibūnai 2016-12-01
 Troškûnų Surdegis 2011-12-01
 Raguvėlė 2008-02-01
 Troškūnai 2015-10-01
 Smėlynė 2015-10-01
 Vaidlonys 2015-10-01
 Viešintų Viešintos 2008-02-01

 

Lasas.jpg

 

GYVENTOJŲ ŽINIAI 

 

 UAB „Anykščių vandenys“ ATLIEKA PASLAUGAS 

1. nuotekų ištraukimas iš nuotekų surinkimo šulinių

2. lauko tualetų išsiurbimas ir praplovimas

3. nuotekų tinklo praplovimas

4. drenažo tinklo praplovimas

 Informacija suteikiama tel: 8 650 16 057

Lasas.jpg

Bendrovė be tiesioginės veiklos teikia ir papildomas paslaugas:

        Šalto vandens apskaitos prietaisų įrengimas, remontas ir patikra;

        Geriamojo vandens įvado įrengimas bei remontas;

        Nuotekų įvado įrengimas bei remontas;

        Nuotekų linijų praplovimas;

        Nuotekų išvežimas;

        Daugiau informacijos tel:  8 685 09 898;   8 685 20 436;   8 699 68 282;

 

Traktorius.jpg 

 

20131022292 k.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liudiškių g. 28, LT-29126 Anykščiai
Įmonės kodas: 154138664
A.s. LT927182100002467756
Tel. (8 381) 58 233
Faks. (8 381) 52 077
El.paštas: anykvanduo@anyksciuvandenys.lt

Anykščių rajono savivaldybė www.anyksciai.lt/